Giải câu 32 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tìm A ∩ (B/C) và (A ∩ B). Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Cho A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 9} ; B = {0, 2, 4, 6, 8, 9} và C = {3, 4, 5, 6, 7}

Hãy tìm A ∩ (B\C) và (A ∩ B)\C. Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Giải

Ta có:

B\C = {0, 2, 8, 9}

A ∩ (B\C)  = {2, 9}

 A ∩ B = {2, 4, 6, 9}; (A ∩ B)\C = {2, 9}

Vậy A ∩ (B\C) = (A ∩ B)\C

 

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật