Giải câu 26 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn tiếng anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các các tập hợp sau:

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các các tập hợp sau:

a) A ∩ B

b) A\B

c) A ∪ B

d) B \A

Giải

a) A ∩ B là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học môn Tiếng Anh ở trường em.

b) A\B là tập hợp các học sinh lớp 10 không học môn Tiếng Anh ở trường em.

c) A ∪ B là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em hoặc các học sinh đang học môn Tiếng Anh ở trường em.

d) B \A là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em nhưng không học lớp 10.

 

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật