Giải câu 33 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:

a) (A\B) ⊂ A

b) A  ∩ (B\A) = Ø

c) A ∪ (B\A) = A ∪ B

Đáp án

a) (A\B) ⊂ A

 

b) A  ∩ (B\A) = Ø

 

c) A ∪ (B\A) = A ∪ B

 

 

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật