Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Hình học 10 chương 1 Véc tơ

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Hình học 10 chương 1 Véc tơ”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Hình học 10 chương 1 của trường THPT Trung Nghĩa

1: ba điểm A, B,
C.Đẳng thức nào sau đây đúng?

2: Cho hình bình hành ABC
D.Có bao nhiêu vectơ khác vectơ không được tạo ra từ 4 đỉnh của hình bình hành

A. 4                    
B.6                                
C.8                       
D.Đáp án khác

3: Cho 2 vectơ  và  đều khác vectơ không. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. a-b = 0 ⇒ a = b

B.|a-b| = 0 ⇒a = b

C.|a| – |b| = 0 ⇒ |a| = |b|

D.|a| – |b| = 0 ⇒ a = b

4: Cho A, B, C là ba điểm phân biệt thẳng hàng. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. vecto AB và AC cùng hướng

B.Nếu A ở giữa B và C thì vecto AB và AC là hai vectơ ngược hướng

C.Trong ba vectơ AB, BC, CA luôn có hai vectơ cùng hướng

D.Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong ba điểm A, B, C đều cùng phương với nhau

5: Cho tam giác AB
C.Để điểm M thỏa mãn điều kiện vecto MA-MB+MC = 0  thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là điểm sao cho tứgiác BAMC là hình bìnhhành

B.M là trọng tâm tamgiác ABC

C.M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hìnhbình hành

D.M thuộc trung trực của AB

6: I là trung điểm đoạn thẳng A
B.Đẳng thức nào sau đây sai?

A. vecto AI + vecto BI = 0

B.vecto IA + vecto IB = 0

C.vecto AB + vecto BA = 0

D.vecto AI + vecto IB = 0

7: Tamgiác giác đều AB
C.Đẳng thức nào sau đây sai?

8: Cho tamgiác ABC vuông cân tại A, O là trung điểm B
C.Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai?

9: Cho tam giác ABC, D là điểm thuộc BC sao cho DC=2D
B.Nếu  thì m và n bằng bao nhiêu?

A. m = 1/3, n =1/2


B.m = 1/3, n =1/4

C.m = 2/3, n =1/3

D.m = 1/2, n =1/3

10: Cho 2 điểm A,
B.Nếu  thì

A. M nằm trên tia AB sao cho AB = 1/4 MA

B.M nằm trên đoạn thẳng AB và 3MA=4MB

C.M nằm trên tia AB sao cho MA=3AB

D.Không có M nào

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 – THPT TRUNG NGHĨA

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA D D D A C B D D C A
Các đề thi và bài kiểm tra lớp 10 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 10 mới cập nhật