Giải Bài Tập GDCD Lớp 9 - Học Tốt GDCD Lớp 9

Bài 1: Chí công vô tư

Bài 2: Tự chủ

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 8:Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên

Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 9 mới cập nhật