Giải câu 31 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:

Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:

A\B = {1, 5, 7, 8}  ; B\A = {2, 10} và A ∩ B  = {3, 6, 9}

Giải

Ta có:

A = (A ∩ B) ∪ (A\B)

A = {3, 6, 9, 1, 5, 7, 8}

B = (A ∩ B) ∪ (B\A)

B = {3, 6, 9, 2, 10}

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 10 mới cập nhật