Giải bài 1 trang 7 sgk toán lớp 5

Bài 1.b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Bài 1. 

a)         \( \frac{3}{5}\) ... 1            \( \frac{2}{2}\) ... 1         \( \frac{9}{4}\) ... 1         1 ... \( \frac{7}{8}\);

b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Lời giải:

a) \( \frac{3}{5}\) < 1                             \( \frac{2}{2}\) = 1

    \( \frac{9}{4}\) > 1                             1 > \( \frac{7}{8}\).

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

    Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

    Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật