Giải bài 2 trang 7 sgk Toán 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \(\frac{8}{9}; \frac{5}{6};\frac{17}{18}\)                                 b) \(\frac{1}{2}; \frac{3}{4};\frac{5}{8}\).

Hướng dẫn giải:

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

\(\frac{8}{9}=\frac{16}{18}\);        \(\frac{5}{6}=\frac{15}{18}\);             \(\frac{17}{18}\)

Ta có: \(\frac{5}{6}< \frac{8}{9}< \frac{17}{18}\)    (hoặc \(\frac{5}{6}; \frac{8}{9}; \frac{17}{18}\)).

b) MSC = 8

\(\frac{1}{2}= \frac{4}{8};\)               \(\frac{3}{4}= \frac{6}{8};\)                 \(\frac{5}{8}\).

Ta có: \(\frac{1}{2}< \frac{5}{8}< \frac{3}{4}\)    (hoặc \(\frac{1}{2};\frac{5}{8}; \frac{3}{4}\)).

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật