Giải bài 3 trang 8 sgk toán 5

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

Bài 3. Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

\( \frac{3}{7}\) ;  \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{100}{34}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) ;  \( \frac{69}{2000}\) .

Bài giải:

Đó là các phân số: \( \frac{4}{10}\) ;  \( \frac{17}{1000}\) .

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 9 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật