Giải bài 3 trang 9 sgk toán 5

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100: 

\( \frac{6}{25}\) ;   \( \frac{500}{1000}\) ;  \( \frac{18}{200}\) .

Bài giải:

\( \frac{6}{25}\) \( =\frac{6.4}{25.4}=\frac{24}{100}\) ;                                  \( \frac{500}{1000}\) \( =\frac{500:10}{1000:10}=\frac{50}{100}\) ;

\( \frac{18}{200}\) \( =\frac{18:2}{200:2}=\frac{9}{100}\) .

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật