Giải bài 2 trang 13 sgk toán 5

Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Bài làm:

Điền từ trái qua phải:

a) \( 1\frac{2}{5}\) ; \( 1\frac{3}{5}\) ; \( 1\frac{4}{5}\) .                         b) \( 1\frac{2}{3}\) ; \( 2\frac{1}{3}\) ; \(2\frac{2}{3}\) .

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật