Giải bài 2 trang 9 sgk toán 5

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân

Bài 2. Viết các phân số sau thành phân số thập phân: \( \frac{11}{2}\) ;  \( \frac{15}{4}\) ;  \( \frac{31}{5}\) .

Bài giải: 

\( \frac{11}{2}\) \( =\frac{11.5}{2.5}=\frac{55}{10}\) ;     \( \frac{15}{4}\) \( =\frac{15.25}{4.25}=\frac{375}{100}\) ;    \( \frac{31}{5}\) \( =\frac{31.2}{5.2}=\frac{62}{10}\) .

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật