Giải bài 3 trang 11 sgk toán 5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài \( \frac{1}{2}\) m, chiều rộng \( \frac{1}{3}\) m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Bài làm:

Diện tích tấm bìa là: \( \frac{1}{2}\) x \( \frac{1}{3}\) = \( \frac{1}{6}\) (m2 ).

DIện tích mỗi phần là: \( \frac{1}{6}\) : 3 = \( \frac{1}{18}\) (m2 ).

Đáp số: \( \frac{1}{18}\) (m2 ).

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật