Giải bài 2 trang 14 sgk toán 5

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

a) \( 2\frac{1}{3}+4\frac{1}{3}\) ;                  b) \( 9\frac{2}{7}+5\frac{3}{7}\) ;               c) \( 10\frac{3}{10}-4\frac{7}{10}\) .

Bài làm:

a) \( 2\frac{1}{3}+4\frac{1}{3}\) \( =\frac{7}{3}.\frac{13}{3}=\frac{20}{3}\) .

b) \( 9\frac{2}{7}+5\frac{3}{7}\) \( =\frac{65}{7}+\frac{38}{7}=\frac{103}{7}\) .

c) \( 10\frac{3}{10}-4\frac{7}{10}\) \( =\frac{103}{10}-\frac{47}{10}=\frac{56}{10}=\frac{28}{5}\) .

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật