Giải bài 2 trang 14 sgk toán lớp 5

Bài 2. So sánh các hỗn số:

Bài 2. So sánh các hỗn số:

a) \(3{9 \over {10}}\) và \(2{9 \over {10}}\) ;                                   b) \(3{4 \over {10}}\) và \(3{9 \over {10}}\) ;

c) \(5{1 \over {10}}\) và \(2{9 \over {10}}\) ;                                   d) \(3{4 \over {10}}\) và \(3{2 \over 5}\) .

Bài làm:

a) \(3{9 \over {10}} = {{39} \over {10}};2{9 \over {10}} = {{29} \over {10}}\);

Vậy :\(3{9 \over {10}}\) > \(2{9 \over {10}}\)

b) \(3{4 \over {10}} = {{34} \over {10}};3{9 \over {10}} = {{39} \over {10}}\) ;

Vậy : \(3{4 \over {10}}\) < \(3{9 \over {10}}\)

c) \(5{1 \over {10}} = {{51} \over {10}};2{9 \over {10}} = {{29} \over {10}}\) ;

Vậy :\(5{1 \over {10}}\) > \(2{9 \over {10}}\).

d) \(3{4 \over {10}} = {{34} \over {10}} = {{17} \over 5};3{2 \over 5} = {{17} \over 5}\);

Vậy : \(3{4 \over {10}}\) = \(3{2 \over 5}\) .

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật