Giải bài 1 trang 14 sgk toán 5

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

\( 2\frac{3}{5}\) ; \( 5\frac{4}{9}\) ; \( 9\frac{3}{8}\) ; \( 12\frac{7}{10}\) .

Bài làm:

\( 2\frac{3}{5}\) \( =\frac{13}{5}\) ;                            \( 5\frac{4}{9}\) \( =\frac{49}{9}\) ;

\( 9\frac{3}{8}\) \( =\frac{75}{8}\) ;                           \( 12\frac{7}{10}\) \( =\frac{127}{10}\) .      

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật