Giải bài 1 trang 8 sgk toán 5

Bài 1. Đọc các phân số thập phân

Bài 1. Đọc các phân số thập phân: \(\frac{9}{10}\); \( \frac{21}{100}\); \( \frac{625}{1000}\); \( \frac{2005}{1000000}\).

Bài giải:

Chín phần mười;

Hai mươi mốt phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 9 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật