Giải bài 1 trang 7 sgk Toán 5

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Bài 1.        \(\frac{4}{11}... \frac{6}{11}\)                             \(\frac{6}{7}... \frac{12}{14}\)

                                   \(\frac{15}{17}... \frac{10}{17}\)                             \(\frac{2}{3}... \frac{3}{4}\)

Hướng dẫn giải:

\(\frac{4}{11}< \frac{6}{11}\)                                           \(\frac{6}{7}= \frac{12}{14}\)

\(\frac{15}{17}> \frac{10}{17}\)                                           .

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật