Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 5

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Bài 3. Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

\(\frac{2}{5};\frac{4}{7};\frac{12}{30};\frac{12}{21};\frac{20}{35};\frac{40}{100}.\)

 Hướng dẫn giải:
\(\frac{12}{30}=\frac{12 :6}{30: 6}= \frac{2}{5}\);                      \(\frac{40}{100}=\frac{40 :20}{100: 20}= \frac{2}{5}\).
 
Vậy \(\frac{12}{30}=\frac{40 }{100}= \frac{2}{5}\).
 
\(\frac{12}{21}=\frac{12:3 }{21:3}= \frac{4}{7}\);                        \(\frac{20}{35}=\frac{20:5 }{35:5}= \frac{4}{7}\).
 
Vậy \(\frac{12}{21}=\frac{20}{35}= \frac{4}{7}\).
Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật