Giải bài 2 trang 7 sgk toán lớp 5

Bài 2. a) So sánh các phân số:

Bài 2. a) So sánh các phân số:

\( \frac{2}{5}\) và \( \frac{2}{7}\);                           \( \frac{5}{9}\) và \( \frac{5}{6}\);                      \( \frac{11}{2}\) và \( \frac{11}{3}\).

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

Bài giải:

a) \( \frac{2}{5}\) \( > \frac{2}{7}\);                        \( \frac{5}{9}\) \( < \frac{5}{6}\);                        \( \frac{11}{2}\) \( > \frac{11}{3}\).

b) Trong hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn phân số kia.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật