Giải bài 1 trang 6 sgk Toán 5

Rút gọn các phân số:

Bài 1. Rút gọn các phân số: \(\frac{15}{25}\);  \(\frac{18}{27}\);    \(\frac{36}{64}\).

Hướng dẫn giải:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\);

\(\frac{18}{27}\) = \(\frac{18 :9}{27:9}\) = \(\frac{2}{3}\);

\(\frac{36}{64}\)  = \(\frac{36:4}{64 : 4}\) = \(\frac{9}{16}\).

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật