Bản khai nhân khẩu mẫu HK01

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bản khai nhân khẩu mẫu HK01 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản khai nhân khẩu mẫu HK01

Mẫu HK01 ban hành theo TT số

36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1): ................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …............./........…./…............… 4. Giới tính: ..................

5. Nơi sinh: ................................................................

6. Nguyên quán: ................................................................

7. Dân tộc: ……….........………8. Tôn giáo: …..........…………9. Quốc tịch: ..................

10. CMND số: ………………………. 11. Hộ chiếu số: ..........................

12. Nơi thường trú: .............................................

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ........................

...........................................

14. Trình độ học vấn (2): …........…………..15. Trình độ chuyên môn (3): ..................

16. Biết tiếng dân tộc: ……………..............17. Trình độ ngoại ngữ: ..................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ........................................................................................

.....................................................................................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì): ................................................

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):

...................................................................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột)(4):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ ở hiện nay

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

………., ngày…..tháng…..năm……

NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản khai nhân khẩu mẫu HK01

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ "không biết chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật