Biên bản giao nhận hồ sơ

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản giao nhận hồ sơ và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CÔNG TY ......................

Số 18/ BBBG- ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

................, ngày ....... tháng ....... năm........

Bên giao:

Họ tên: ....................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................

Trụ sở: .............................................................................................

Bên nhận:

Họ tên: .............................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................

Công ty: .............................................................................................

Trụ sở: .............................................................................................

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

01

02

03

04

05

06

Bên giao

Bên nhận

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật