Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng mới nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng mới nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

      - Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

      - Luật xây dựng 2014;

      - Hợp đồng thi công xây dựng số ... được ký kết vào ngày…tháng…năm...;

      - Sà sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày...tháng...năm...tại……

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên nhận thầu: (Gọi tắt là Bên A)

Công ty:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:

Do Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:

Cấp ngày……..tháng…..năm………. Nơi cấp: ……………………………..

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số: ……………

Bên giao thầu (Gọi tắt là bên B)

Công ty:

Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số: …….

Do Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:

Cấp ngày……..tháng…..năm………. Nơi cấp: ……………………………..

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:.......

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình này với nội dung như sau:

1/ Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số ……………. đã ký ngày giữa hai bên;

2/ Bên A có nghĩa vụ bàn giao ...

Bên B có nghĩa vụ thanh toán, bàn giao ...

Hai bên có nghĩa vụ ký biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình sau ... Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng số...

3/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A

(kí và ghi rõ họ tên)BÊN B

(kí và ghi rõ họ tên)   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật