Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng mới nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng mới nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

               TRƯỜNG………..                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỔ:……                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          ____                                                                                 ____________________


BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ…….tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:

I – Thành phần kiểm tra:

1- Người kiểm tra: …………………………………………

2- Người được kiểm tra: ………………………...................

II – Nội dung kiểm tra:

1- Giáo án:

- Nhận xét: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

2- Sổ điểm :

- Đã vào điểm đến tháng thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………..

- Nhận xét: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3- Sổ chủ nhiệm:

- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………

………………………………………………………………………………………

4- Sổ dự giờ:

- Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì ……………………………………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5- Sổ công tác (Sổ họp):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6- Các loại sổ sách khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đánh giá xếp loại chung: …………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng … năm ………

                        Người được kiểm tra                                                                             Người kiểm tra
   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật