Biên bản bàn giao tài liệu mới nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản bàn giao tài liệu mới nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

            CÔNG TY ......................                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Số 18/ BBBG- ..................                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


.............., ngày ....... tháng ....... năm........

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:.....................................................................................................................................................

Họ tên:......................................................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................................................

Bên nhận:.....................................................................................................................................................

Họ tên: .....................................................................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................................................

Công ty: .....................................................................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................................................

Chi tiết tài liệu bàn giao:...................................................................................................................................

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
01
02
03
04
05
06


                                    Bên giao                                                                                                                     Bên nhận
   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật