Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020 Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020 Chuyển khoản Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

Người nộp thuế:............................................Mã số thuế: ............................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Huyện: ......Tỉnh, TP:................................................

Người nộp thay: ...........................................Mã số thuế: ............................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Huyện: .........................................................Tỉnh, TP: ................................................

Đề nghị NH (KBNN): ..................................Trích TK số: ..........................................

(hoặc) thu ngoại tệ tiền mặt để: ...................................................................................

Nộp vào NSNN Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020 TK tạm thu (1) Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

Tại KBNN: ....................................... tỉnh, TP: ...............................................................

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu : .....................................................................................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền

Kiểm toán NN Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020 Thanh tra TC Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

Thanh tra CP Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020 CQ có thẩm quyền khác Giấy nộp tiền vào ngân hàng nhà nước năm 2020

Tên cơ quan quản lý thu:

Tờ khai HQ số: ....................................... ngày: ....................................... Loại hình XNK: .......................................

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN(*)

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(**)

STT

Nội dung các khoản nộp NS

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.........................................................................................

....................................................................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ....................................... Nợ TK: .......................................

Mã ĐBHC: ....................................... Có TK: .......................................

Mã nguồn NSNN: .......................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

Ngày .... tháng .... năm............

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày....tháng....năm........

Kế toán Kế toán trưởng

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật