Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất và cách ghi

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất và cách ghi và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1) ...........................................................................

Họ và tên người khai: ...............................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)............................................................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..........................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: .............................................................................................................................

Đề nghị(1)...........................................đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:....................................................................... Giới tính:....................... .......................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................(Bằng chữ:........................................................................................

.....................................................................................................................................................................................)

Nơi sinh: (4).…………..………………………………………………………….

Dân tộc:........................................ Quốc tịch: ……………………………….......................................................…..

Quê quán: ……………………………………………………………………….

Họ và tên cha: …………………………………………………………………

Dân tộc: …………………... Quốc tịch: ........................Năm sinh ...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………………………………………….….......................................................

Họ và tên mẹ: …………………………………………………………..……….......................................................

Dân tộc:..............................Quốc tịch:..............................................................................Năm sinh ………………...

Nơi thường trú/tạm trú: (2)…………………… …………………………………

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................
Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................
Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................

Chú thích:

          (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

          (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

          (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

          (4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

          Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

          (5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật