Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu và bàn giao tài liệu mới nhất 2020

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu và bàn giao tài liệu mới nhất 2020 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o------


BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …

2. Ông/ Bà ...Chức vụ:…Phòng: …

3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …

4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.


                        Quản lý bộ phận                                     Người nhận bàn giao                                              Người bàn giaoCÔNG TY ......................                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 18/ BBBG- ..................                                                                                 Độc lập – Tư do – Hạnh phúc


.........., ngày ....... tháng ....... năm........


BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:

Họ tên:

Chức vụ:

Trụ sở:

Bên nhận:

Họ tên:

Chức vụ:

Công ty:

Trụ sở:

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
1
2
3
4
5
6                                    Bên giao                                                                                                              Bên nhận
   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật