Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản tổ chức sinh hoạt lớp và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu 01

               Trường…………                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                        ------------


BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần:…….. - Học kỳ:….. - Năm học 20….. – 20…..

Hôm nay, vào lúc……h.. , thứ………ngày......…tháng.........năm 2012

Tại phòng số … lớp …..tổ chức sinh hoạt thường kỳ

Thành phần tham dự: Tổng số HS :…....có mặt…..vắng…...có phép.….không phép…...

Chủ trì: GVCN……………………………………………………………………………………

NỘI DUNG SINH HOẠT


I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. Tình hình hoạt động chung của lớp:

1.1 Sĩ số lớp: ……… Nghỉ học có phép:…………….. Nghỉ học không phép:…………

1.2 Nề nếp, tác phong:………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………

1.3 Điểm thi đua:

+ Điểm trừ:……………Lý do:……………………………………………………..

+ Điểm trừ:……………Lý do:…………………………….………………………. + Điểm trừ:……………Lý do:……………………………………………………..

Tổng cộng điểm trừ:……………

1.4 Các hoạt động khác:……………………………………………………………..…...

……………………………………………………………………………………………

2. Tình hình học tập:

2.1 Đánh giá giờ học của giáo viên:

Giờ Tốt:………….Giờ Khá:………..….Giờ TB:…….….….Giờ Yếu:…..…….….

2.2 Nhận xét: …………………………………………………………………………..….…….………

……………………………………………………………………………………………

3. GVCN tuyên dương HS có thành tích tốt , nhắc nhở, phê bình, xử lý HS vi phạm :

3.1 Tuyên dương:

- Các HS có thành tích tốt:…..………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3.2 Nhắc nhở, phê bình, xử lý:

TT HỌ TÊN HS VI PHẠM LÝ DO HÌNH THỨC XỬ LÝ GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc……….…..giờ………..phút cùng ngày

GVCNLớp trưởng/phóThư ký
Mẫu 02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ……………………….


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN

Về việc tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ …, năm học …..-…..

Lớp: …………………… Khoa:……………………………..………………..……

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

……. giờ……. phút, ngày ……/……, tại phòng: ……………

II. THÀNH PHẦN:

- CB – GV – NV tham dự:

- Cán bộ Đoàn – Hội khoa tham dự:

- Ban cán sự lớp:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ KÝ TÊN Điện thoại Email
1
2
3
4
5
6

• Có mặt : …./… (số SV có mặt/sĩ số SV của lớp)

III. NỘI DUNG:

1. Triển khai các nội dung và hoạt động liên quan đến SV:

1.1 Nội dung triển khai của BCS lớp.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

1.2 Nội dung triển khai của BCH Đoàn- Hội khoa.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

1.4 Nội dung triển khai của CB – GV – NV khoa.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Những góp ý cho hoạt động của Nhà trường:

• Phần góp ý cho Nhà trường.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

• Những góp ý đã được CB – GV – NV giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có gải đáp thì vui lòng để trống những dòng phía dưới)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

• Những góp ý đã được BCH Đoàn – Hội khoa giải đáp trực tiếp tại lớp. (Nếu không có giải đáp vui lòng để trống các dòng phía dưới)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đại diện ban cán sự lớp thông qua biên bản sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày.

CB-GV-NV tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên)TM. Ban Cán Sự Lớp

(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)TM. Sinh viên tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên)   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật