Giải Sinh 12 PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

Bài 3, 4 trang 18 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 12
Bài 3 , 4 ,5 trang 22 SGK Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 26 Sách giáo khoa Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 30 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 36, 37 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 trang 37 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 41 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 , 5 Trang 41 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12
Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 12
Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 12
Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12
Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12
Bài 4, 5, 6, 7 trang 67 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật