Giải Sinh 12 Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 1, 2 trang 82 SGK Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 82 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật