Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu … trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát - trang 40

Phân ly kiểu hình (3:1)n

Giả sử các gen khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu … trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát cho tỉ lệ các loại giao tử, kiểu gen, kiểu hình, ... trong phép lai n tính trạng.

Số cặp gen dị hợp tử (F1)

Số loại giao tử của F1

Số loại kiểu gen ở F2

Số loại kiểu hình ở F2

Tỷ lệ kiểu hình ở F2

1

2

3

2

3:1

2

4

9

4

9:3:3:1

3

8

27

8

27:9:9:9:3:3:3:1

?

?

?

?

?

Trả lời

Số cặp gen dị hợp tử (F1)

Số loại giao tử của F1

Số loại kiểu gen ở F2

Số loại kiểu hình ở F2

Tỷ lệ kiểu hình ở F2

1

2

3

2

3:1

2

4

9

4

9:3:3:1

3

8

27

8

27:9:9:9:3:3:3:1

n

2n

3n

2n

(3:1)n

Vậy công thức tổng quát là

- Số loại giao tử: 2n

- Số loại kiểu gen 3n

- Số loại kiểu hình 2n

- Phân ly kiểu hình (3:1)n

Các bài học liên quan
Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 4, 5 trang 45 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 49 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 trang 49 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật