Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P tới F2 - trang 46

F2 phân li 1:1 là kết quả của phép lai phân tích con đực F1, con cái thân đen cánh cụt chỉ cho 1 loại giao tử.

Dưới dây là kết quả thí nghiệm lai ruồi giấm của Moogan. Hãy giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P tới F2.

Trả lời

Pt/c: ♀ thân xám, cánh dài × ♂ thân đen, cánh cụt

F1:                    100% thân xám cánh dài

            ♂ thân xám, cánh dài × ♀ thân đen, cánh cụt

F2: 1 thân xám cánh dài: 1 thân đen cánh cụt

- F2 phân li 1:1 là kết quả của phép lai phân tích con đực F1, con cái thân đen cánh cụt chỉ cho 1 loại giao tử, con đực cho 2 loại giao tử với tỷ lệ 1:1, không có hoán vị gen.

- Sơ đồ lai:

 

Các bài học liên quan
Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 12
Câu 3 trang 53 SGK Sinh học 12
Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật