Giải câu 3 trang 53 SGK Sinh học 12

Làm thế nào để nhận biết được bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen NST thường quy định?

Làm thế nào để nhận biết được bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen NST thường quy định?

Trả lời :

Có thể theo dõi phả hệ để biết bệnh di truyền do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường hay NST X quy định nhờ đặc điểm của sự di truyền liên kết với giới tính.

- trong thực tiễn, người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất

Ở gà, người ta dựa vào gen trội A trên NST X quy ddinhjj lông vằn để phân biệt trống mái từ khi mới nở.Gà trống con mang cặp XAXA nên mức độ vằn ở đầu rõ hơn gà mái mang XAY

Các bài học liên quan
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12
Bài 7, 8, 9 trang 65, 66 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật