Giải Sinh 12 CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 1, 2 trang 107 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 trang 107 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 112 SGK Sinh 12
Bài 3, 4, 5 trang 112 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 117 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Sinh 12
Bài 4, 5 trang 122 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3 trang 125 SGK Sinh 12
Bài 4, 5 trang 125 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Sinh 12
Bài 4, 5 trang 132 SGK Sinh 12
Bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật