Từ thí nghiệm trên ta có thể rút ra kết luận gì - trang 52

Các tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định sẽ di truyền theo dòng mẹ.

Từ thí nghiệm trên ta có thể rút ra kết luận gì?

Trả lời

Các tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định sẽ di truyền theo dòng mẹ, có nghĩa là đời con có kiểu hình giống mẹ.


Các bài học liên quan
Bài 4, 5 trang 54 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 Trang 58 SGK Sinh 12
Bài 3, 4 Trang 58 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật