Giải bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12

Giải bài tập Bài 1 trang 10 SGK Sinh học 12. Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Đề bài

Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ.

Lời giải chi tiết

- Gen là một đoạn cùa phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm nhất định. Sàn phẩm đó có thể là một phân tử ARN hay mộl chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin.

- Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (không phân mảnh), còn ở sinh vât nhãn chuẩn là phân mãnh (bên cạnh các đoạn êxỏn mã hoá axit amin còn được xen kẽ bời các đoạn intron khống mã hoá axit amin).

Ví dụ: gen hêmôglôbin anpha, gen hêmôglôbin bêta, mã hoá cho các chuỗi pôlipeptit trong phân tử hẻmôglôbin.

Các bài học liên quan
Bài 3, 4 trang 18 SGK Sinh 12
Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 12

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật