Biên bản giao nhận tiền mới nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản giao nhận tiền mới nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ……………... Chúng tôi gồm:

Bên giao: Ông (bà)……., sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số …… do ……..cấp ngày …../…../……;

Bên nhận: Ông (bà)…….,sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số ….. do ……..cấp ngày …../…../…….

Bên giao đã bàn giao và bên nhận đã nhận đủ số tiền là: ……….(Bằng chữ:……)

Lý do giao nhận: …………………………………………

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Biên bản giao nhận tiền mới nhất

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật