Biên bản họp hội đồng thành viên

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản họp hội đồng thành viên và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Mẫu 1

Biên bản họp hội đồng thành viên

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

(Về việc….)

Hôm nay, vào hồi ....., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............ (GCN đăng ký kinh doanh số: ............. do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư .......... cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

Stt Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
3
Tổng

2.Các thành viên vắng mặt:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

3.Thành viên mời:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: . ………………………………………………………………

- Thư ký: ………………………………………………………………

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

- Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án …………………………………………………………………

- Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Kết quả biểu quyết: ……………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều ......, Điều ......;.

5. Thời điểm thực hiện: ……………………………………

Cuộc họp kết thúc ...........cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ..... bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên:

Thành viên mới:

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

……………, ngày … tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc …. giờ …. ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

Các thành viên có mặt:

Stt Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
3
Tổng

Các thành viên vắng mặt:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

…………………………………………………………………..

2. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

…………………………………………………………………..

3. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ …..trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: …. phiếu

- Không có ý kiến: …… phiếu

4. Hội đồng thành viên quyết định thông qua như nêu trên. Đồng thời sửa đổi lại điều………………..của Điều lệ Công ty.

Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc.........giờ........cùng ngày.

Biên bản họp hội đồng thành viên

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật