Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 133

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 133 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Số:…….….….. Mẫu số 02-TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Ngày….. tháng….. năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Nợ:….….……………

Có:….….……………

Căn cứ Quyết định số: ….….………….…. ngày…. tháng…. năm…… của….….….….….….….….………………………….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………….…. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………… Chức vụ………….… Đại diện…………Ủy viên Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện………… ……. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ………………………….

- Số hiệu TSCĐ ……………………………………………………….

- Nước sản xuất (xây dựng)………………………………………………..

- Năm sản xuất………………………………………………………….

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ……………….

- Nguyên giá TSCĐ……………………………………………………….

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý………………………..

- Giá trị còn lại của TSCĐ………………………………………………….

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Ngày….. tháng…… năm……

Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: ……………….. (viết bằng chữ)……………

- Giá trị thu hồi: …………………….. (viết bằng chữ)………………..

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Ngày…… tháng…… năm….

Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 133

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật