Biên bản tự kiểm tra PCCC định kỳ chuẩn

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản tự kiểm tra PCCC định kỳ chuẩn và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản tự kiểm tra PCCC định kỳ chuẩn

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA

(An toàn về phòng cháy và chữa cháy)

Vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm … tại Công ty …………………. Chúng tôi gồm :

1.Ông (Bà): NGUYỄN VĂN A chức vụ: FM, phụ trách PCCC

2.Ông (Bà): TRẦN VĂN B chức vụ: FM, phụ trách PCCC Đã tiến hành tự kiểm tra: công tác an toàn PCCC tại văn phòng và nhà xưởng Công ty

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

1.Hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy: (kiểm tra theo Mục I, Điều 3 của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014).

-Nội quy PCCC.

-Biên Bản Kiểm Tra Về PCCC …/…/…..

-Bảo hiểm cháy nổ.

-Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Thiết Kế Về Phòng Cháy và Chữa Cháy, số …/TD-PCCC ngày …/…/…..

-Biên Bản Kiểm Tra Nghiệm Thu Về Phòng Cháy và Chữa Cháy, số …./PCCC-P2 ngày …/…/…..

-Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy và Chữa Cháy Cơ Sở.

-Hồ Sơ Phương Án Chữa Cháy Của Cơ Sở.

-Biên Bản Tự Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy và Chữa Cháy.

2.Kiểm tra hệ thống điện và việc sử dụng điện:

-Hệ thống điện …………………………………………………......

-Việc sử dụng điện ………………………………………………...

3.Kiểm tra lối và đường thoát nạn:

-Lối và đường thoát nạn ……………………………………………………

-Biển báo lối thoát nạn, hướng thoát nạn …………………………………

4.Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt:

-Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ……………………………………….

5. sắp xếp bố trí vật tư hàng hóa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan:

-Việc sắp xếp bố trí vật tư hàng hóa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan ………….

6.Việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC của CB CNV:

-Việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC của CB CNV …………………………

7.Tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC:

-Hệ thống báo cháy tự động…………………………………………..

-Hệ thống chữa cháy bằng nước, khí……………………………………

-Các bình chữa cháy tại chỗ .……………………………….................

-Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khác ………….

8.Các nội dung khác:

-……………………………………………………………

Đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo về khắc phục, sữa chữa các thiếu sót, tồn tại và dự kiến thời gian thực hiện: Chưa có đề xuất, kiến nghị.

Biên bản lập xong hồi … giờ … phút cùng ngày, gồm …. trang.

Biên bản tự kiểm tra PCCC định kỳ chuẩn

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật