Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Lớp .... – trường .........................

(Đợt ..... – Năm học 20... – 20...)

Vào hồi……giờ ngày ..... tháng ..... năm 20....

Tại địa điểm lớp ....., trường ........................... đã tiến hành họp phụ huynh học sinh.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học sinh lớp ..... và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quá trình rèn luyện và kết quả học tập của học sinh lớp .......trong học kì I và một số vấn đề khác có liên quan

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN thông báo quá trình phấn đấu của lớp:

a) Ưu điểm:

-.............................................................................................................

-.............................................................................................................

-.............................................................................................................

b) Nhược điểm:

-.............................................................................................................

-.............................................................................................................

-.............................................................................................................

2. GVCN thông báo kết quả kiểm tra cuối học kì I:

* Học lực:

- Toán:

Giỏi : ......em  Chiếm ..... %

Khá : ...... em  Chiếm ..... %

TB : ..... em  Chiếm ..... %

Yếu : ..... em  Chiếm ..... %

- Tiếng Việt:

Giỏi : ......em  Chiếm ..... %

Khá : ...... em  Chiếm ..... %

TB : ..... em  Chiếm ..... %

Yếu : ..... em  Chiếm ..... %

- Các môn còn lại đều đạt từ A  A+

3. GVCN thông báo kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

- Xếp loại giỏi: ......em chiếm: .......%

- Xếp loại khá: ......em chiếm: .......%

- Xếp loại TB : ......em chiếm: .......%

- Xếp loại Yếu: ......em chiếm: .......%

* Hạnh kiểm: ..... % số HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN thông báo danh hiệu thi đua cuối học kì I:

- HS Giỏi: ..... em  ...... %

- HS Tiên tiến: ......em  ...... %

5. GVCN nhận xét khả năng học tập của từng học sinh:

6. GVCN thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học sinh.

- Thông qua Sổ liên lạc.

7. GVCN giải đáp thắc mắc của PHHS về việc học tập của học sinh.

8. GVCN nêu một số vấn đề khác liên quan đến công tác chủ nhiệm.

- Vệ sinh cá nhân.

- Phòng bệnh theo mùa.

-.............................................................................................................

9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì 1:

10. GVCN thông báo các khoản đóng góp đợt 2:

-.............................................................................................................

11.Ý kiến của PHHS về các mặt.

-.............................................................................................................

12. GVCN giải đáp những ý kiến thắc mắc, đề nghị của phụ huynh học sinh về các vấn đề khác của lớp ...……………………..

Cuộc họp kết thúc vào hồi……giờ cùng ngày.

.........., ngày ... tháng ... năm 20.....

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1

Biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1 - Mẫu 2

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

LỚP …....………

LẦN 2 (CUỐI HK1) – NĂM HỌC 20… – 20…

- Địa điểm: Phòng học số........................

- Thời gian:............................................................................... - Thành phần tham dự :

+ Thầy (Cô):………………………………………GVCN lớp:………

+ Cùng:………….……PHHS

Vắng:

..................................................................................................

..................................................................................................

NỘI DUNG BUỔI HỌP

I. TÌNH HÌNH CỦA LỚP

1. Thống kê

- Sĩ số đầu năm:     Sĩ số cuối HK1:

- Xếp loại:

+ Học tập: Hoàn thành tốt:     ; Hoàn thành:    ; Chưa hoàn thành:    

+ …. năng lực: Tốt:     ; Đạt:    Cần cố gắng:

+ ….. phẩm chất: Tốt:    ; Đạt:     Cần cố gắng:

2. Nhận định chung tình hình học tập, năng lực, phẩm chất của học sinh – Thông báo kết quả cuối học kì 1

...................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

5. Một số trường hợp Phụ huynh học sinh cần quan tâm nhiều hơn

...................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

II. THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN:

Theo quy định HS nghỉ học từ …./… đến hết ngày …/…/20…(… tết đến hết mùng ... tết). Ngày …/…/20…. (…. Âm lịch) đi học bình thường.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ PHHS CẦN PHỐI HỢP

1. Thường xuyên theo dõi bảng thông báo của nhà trường để phối hợp tốt về học tập cũng như dinh dưỡng, giáo dục học sinh.

2. Những vấn đề khác

..........................................................................................

..........................................................................................

IV. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM HỌC KÌ 2

1. Hoạt động trọng tâm của trường trong học kì 2

..........................................................................................

..........................................................................................

2. Hội xuân (dự kiến ..../..../....)

..........................................................................................

..........................................................................................

V. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO NHÀ TRƯỜNG

..........................................................................................

..........................................................................................

Buổi họp kết thúc lúc …….. giờ ……… cùng ngày.

Biên bản họp phụ huynh cuối kì 1

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật