Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản họp phụ huynh đầu năm và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 o0o 

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............

Năm học.......................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp:

- Khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm

- Địa điểm:

- Chủ tọa:

- Thư ký: .

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:

- Số phụ huynh vắng mặt:

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường............................... lớp.............tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học................ để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện hội cha mẹ học sinh:

1. Ông/bà:………………… Chi hội trưởng

2. Ông/bà:……………………Chi hội phó

3. Ông/bà:…………………….Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

………………………………………………………………………………………….

b) Khó khăn:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

b) Một số biện pháp:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

- Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam):

- Chi ngày lễ, tết

- Quỹ hội cha mẹ:

- Hoạt động đội:

- Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HKII:

- Liên hoan, thăm hỏi:

- Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

- Học tăng buổi:

- Quỹ lớp:

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày.

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

….…., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 20…. – 20….

- Hôm nay, vào lúc ………. ngày… tháng …. năm ……. Lớp ............tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………….. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường

I/ Thành phần:

- Chủ toạ:………………………….............. ký…………………

- Tổng số phụ huynh có mặt:....../........ Vắng:.......……......Lý do:.......................

II/Nội dung:

1/ Tình hình đầu năm học

- Tổng số học sinh: ...................... Nữ: ............

- Con hộ nghèo: ……. ; Cận nghèo: ……..; Mồ côi cha hoặc mẹ: …..........Học sinh khuyết tật............

a) Ưu điểm: Nhìn chung các em đều lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

- Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập.

- Xây dựng và duy trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết các em có ý thức rèn luyện tốt; một số em còn tích cực trong việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng và có tiến bộ rõ rệt về chữ viết

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài . Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin. (Các em phát biểu hăng hái hơn nhiều năm trước, kể cả những em học còn yếu cũng phát biểu rất tự tin.)

b) Tồn tại:

- Còn một vài h/s chưa ngoan, có em còn nói chuyện trong giờ học. Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ (Nói Đánh giá nhận xét từng học sinh: (GV đánh giá từng h/s)

- Vệ sinh cá nhân một số em chưa tốt.....

- Chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt......

- Ra chơi mừng quá ùa ra đùa giỡn, té trầy chân mẻ trán thường xuyên, không chỉ lớp này mà lớp khác rất nhiều.

c) Chỉ tiêu:

- Kiến thức, kĩ năng:

HTXS: ......... em, Tỉ lệ:....................

HTT: ........... em, Tỉ lệ:....................

Hoàn Đạt: ......em.Tỉ lệ:...........; thành:.............em Tỉ lệ:..........

Cần cố gắng:............em Tỉ lệ:....................

- Năng lực, phẩm chất: Tốt: ......em.Tỉ lệ:...........; Đạt: ......em.Tỉ lệ:...........

Cần cố gắng:............em Tỉ lệ:.................…

2/ Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

b) Một số biện pháp:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

3/ Các khoản thu đầu năm

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

4/Ý kiến của phụ huynh:

(Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập tại …………..lúc ……ngày

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật