Biên bản họp phụ huynh cuối năm

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản họp phụ huynh cuối năm và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

            TRƯỜNG ………                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                            Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                        ------------o0o------------


…...ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CUỐI NĂM

Năm học: 20 ….- 20……

Lớp : ……………Trường ……………………………. - Xã ……………………….

Hôm nay vào hồi …giờ … ngày … tháng … năm …...

Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã …………………………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………….…………

2/ Tổng số Phụ huynh học sinh lớp : …..vắng …….(trong đó : phép …….không phép …..)

II/ NỘI DUNG

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………

Thông báo điều lệ hội phụ huynh

- Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20.. .cụ thể :

+ Về sĩ số học sinh cuối năm là :………..học sinh, nữ là :…………..học sinh, học sinh dân tộc là :… So với đầu năm là :…..học sinh, nữ là :……..học sinh, học sinh dân tộc là :…….

Tăng……em

Giảm……em

+ Tình hình chất lượng của lớp theo kiểm tra cuối năm là

Hạnh kiểm:

1/ Tốt: …...em/……em

2/khá: …...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

Học lực:

1/Giỏi: …...em/……em

2/khá:…...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

5/ Kém: …...em/……em

2/ Ban ĐẠI DIỆN CMHS lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học sinh:

- Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền đến mọi người dân về xã hội học tập.

- Thăm hỏi động viên học sinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp.

Đề xuất việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên quan đến việc học tập của con em theo đúng mục đích.

Đề xuất việc thu chi quỹ hội trong năm học cụ thể :

Thu quỹ hội năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh (Miễn giảm các em học sinh lớp nhỏ nhất khi trong gia đình có 2 em trở lên học tại trường LHP)

Thu quỹ photo năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh Quỹ dùng cho chi phí photo đề bài kiểm tra năm học 20….-20….

Thu quỹ lớp năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Thu học phí năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Biên bản đã được thông qua và nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..

THƯ KÝT/M BAN ĐẠI DIỆN CMHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM   

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật