Biên bản ghi chép sự việc hiện trường phổ biến nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản ghi chép sự việc hiện trường phổ biến nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

..............., ngày....tháng....năm.....

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Số: .............../BBHT

Công trình: ...........................................................................................

Địa điểm: .........................................................................................

1.Thời gian và địa điểm:

Vào lúc .... giờ ...... tại ....................................................................... Chúng tôi gồm:

1.Thành phần

Đại diện:

Ông: .................................................. Chức vụ .....................................

Ông: .................................................. Chức vụ ....................................

Đại diện:

Ông: .................................................. Chức vụ ....................................

Ông: .................................................. Chức vụ ................................

Đại diện:

Ông: .................................................. Chức vụ ....................................

Ông: .................................................. Chức vụ ..................................

2.Nội dung

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

3.Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành ..... bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Biên bản ghi chép sự việc hiện trường phổ biến nhất

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật