Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty kế toán Thiên Ưng, chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………..

Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………….

Bên B: ....................................................

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ……., ký hiệu ……. ngày ……. đã kê khai vào kỳ Quý ………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ……………………………………………

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật