Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

1. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI:

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty kế toán Thiên Ưng, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty ……………………….

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: ....................................................

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ……., ký hiệu ….. ngày ……. đã kê khai vào kỳ Quý …… và lập hóa đơn điều chỉnh số ……, ký hiệu ……ngày ……., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………...

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4*5

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4*5

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018

2. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH SAI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty kế toán Thiên Ưng, chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………..

Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………….

Bên B: ....................................................

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số ……, ký hiệu …….ngày …….. đã kê khai vào kỳ …….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ...................................................................................

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: ...............................................................................................

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2018

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật