Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2017

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2017 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Số ……../BBĐCHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ,

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ,

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ……./…../……, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Bên giao hoá đơn:

Tên công ty: ………………………………………………

Địa chỉ : ………………………………………………….

MST: ………………………………………………………

Do Ông (bà): ……………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………….....

BÊN B: Bên nhận hoá đơn:

Tên công ty: ………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………..

MST: ……………………………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………………………

Chức vụ ………………………........................................

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập số ………, ký hiệu ………., ngày …………….

- Lý do điều chỉnh: Do ghi sai số tiền hàng dẫn đến sai số tiền thuế.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4*5
Cộng tiền hàng...
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: ……………..

Tổng cộng tiền thanh toán: …………..

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………….

NỘI DỤNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4*5
Cộng tiền hàng...
Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: ……………..

Tổng cộng tiền thanh toán: …………..

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh và xuất hóa đơn hóa đơn để điều chỉnh này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

Lưu ý: Nếu hóa đơn bị sai đã kê khai thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh, các bạn phải lập hóa đơn điều chỉnh nữa đồng thời lập KHBS điều chỉnh tiền thuế (Nếu tiền thuế bị ảnh hưởng).

Nếu hóa đơn bị sai mã số thuế thì phải làm biên bản hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác, không được làm biên bản điều chỉnh.

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật