Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ........................... ký ngày....tháng....năm .... giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)

Tên: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Đại diện: ………………………..Chức vụ:………………………

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………Chức vụ:…………….

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số do

Công ty………………………………………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng………………………………………….

Thành tiển:……………………………………………………………

Cộng tiền hàng:…………………………………………………….

Thuế suất GTGT: …….% Tiền thuế GTGT:…………………………

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………

Số tiền viết bằng chữ:……………………………………………...

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã…………….ở mục……….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số....ngày

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày....... tháng........năm........., tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty.....................

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số............., ký hiệu............ngày ............đã kê khai vào kỳ Quý.........và lập hóa đơn điều chỉnh số ........., ký hiệu ............ ngày ..........., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ............

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4*5
01

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty............, chúng tôi gồm có:

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số.........., ký hiệu.........ngày ..........đã kê khai vào kỳ Quý .........., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ........................................

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: ................................................

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn 2015

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật